Akupunkturuddannelsen

Beskrivelse af akupunkturuddannelsen

Grunduddannelsen - 150 timer (6 ECTS)

Indhold

 • 9 dage (3x3 dage)  
 • Superviseret færdighedspraktik 
 • 10 journaliserede patientforløb
 • Eksamen
 • Samlet omfang på 150 timer

Formål

At deltagerne opnår færdigheder, så akupunktur på fagetisk og kompetent vis kan anvendes i forbindelse med diagnoser og smertetilstande relateret til det fysioterapeutiske autorisationsområde. Kursisten må efter dette forløb kun behandle punkter, diagnoser og anatomiske områder der er modtaget undervisning i. Kursusrækken skal tages i kronologisk rækkefølge. Praktiske prøver (nålebehandling) på de enkelte kurser skal bestås før kursusrækken kan fortsættes.

MedAc-uddannelse - 100 timer (4 ECTS)

Indhold

 • 100 timer opnået via deltagelse på specialedage, masterclass kurser eller repetitionskurser
 • Grunduddannelse og MedAc-forløb udgør et samlet omfang på 250 timer/10 ECTS point

 • I det samlede forløb indgår 50 timers individuel supervision (10 timers systemisk supervision og 40 timers færdighedspraktik)

Formål

Igennem MedAc-forløbet, som er 100 timer udover grunduddannelsen, sigtes der mod et avanceret kompetenceniveau. Implicit sker der en taksonomisk progression, så akupunktur anvendes på rutineret og kompetent vis i forbindelse med komplekse kliniske problemstillinger. MedAc-uddannelsen fordrer gennemført grunduddannelse. 
 

Kvalitetssikring

Uddannelsen følger internationale retningslinjer, så den kliniske kvalitetssikring vartages

 Følgende er i fokus:

 • Ajourføring af faglig viden relateret til kliniske kompetencer
 • Patientsikkerhed 
 • Praktiske færdigheder  
 • Journalføring
 • Kvalitetsledelse 

Læringsmål for grundudannelse og MedAc-forløbet

 Deltagerne vil erhverve viden om: 

 • Akupunkturteori 
 • Klinisk smertevidenskab
 • Diagnostik og differentialdiagnostik
 • Indikationer og kontraindikationer
 • Den biopsykosociale interaktionsmodel
 • Behandlingsstrategier
 • Patientundervisning, patientinddragelse og fælles beslutningstagning
 • Etik og klinisk ræsonnering
 • Hygiejneregler, patientsikkerhed samt forebyggelse, erkendelse og håndtering af skader
 • Konventionelle, komplementære og alternative behandlingsformer 
 • Nåleteknik, punktlære og dry-needling
 • Elektrisk nålestimulation
 • Farmakologisk smertebehandling
 • Rationel klinik - evidensbaseret praksis
 • Kliniske screenings- og målemetoder


Færdigheder og kompetencer

 • Kan analysere og planlægge rehabiliterings- og behandlingsstrategier for patienter med smerter og funktionstab 
 • Kan vurdere om akupunkturbehandling er relevant for den enkelte patient
 • Kan på sikker og kompetent vis udføre behandling med akupunkturnåle
 • Kan anvende kliniske måleredskaber

Organisering og form

 • Undervisningen bygger på tydelige læringsmål og kontinuerlig feedback til kursisterne
 • Læringsprogressionen tager udgangspunkt i taksonomiske principper, hvor der arbejdes fra et
  grundliggende niveau til et avanceret niveau
 • I læringsprocesserne er der fokus på både teoretisk forståelse og praktiske færdigheder
 • Undervisningen har et klinisk fokus og indbefatter kollegial systemisk supervision, hvor der tænkes i helheder, relationer og sammenhænge  
 • Jævnfør ovenstående må fysioterapeuten kun behandle i punkter og anatomiske regioner der er modtaget undervisning i på de pågældende kurser
 • Kursisten skal være villig til at blive behandlet med nåle, som er en væsentlig del af de praktiske øvelser i forbindelse med uddannelsen
 • Kursisten skal følge hygiejne- og sikkerhedsregler (en betingelse for deltagelse)
 • Er der omstændigheder (graviditet, sygdom etc.), der har indflydelse på graden af deltagelse, skal der informeres om dette ved kursustilmelding
 • Deltagelse forudsætter, at kursisten bruger tid på litteraturforberedelse, journalføring og patientbehandlinger
 • Opnåelse af kursusbeviser er betinget af tilstedeværelse og aktiv deltagelse på alle undervisningsdage. NB  - max 8 timers samlet fravær på grunduddannelsen    
 • Deltagelse på specialedage, masterclass-kurser eller repetitionskurser fordrer gennemført grunduddannelse og bestået eksamen
 • Undervisningen varetages af godkendte kliniske specialister 

Fokusomåde for de enkelte kurser

 • Kursus 1 har fokus på diagnoser og smerter relateret til ekstremiteterne
 • Kursus 2 har fokus på diagnoser og smerter relateret til nakke, ryg og bækken
 • Kursus 3 har fokus på hovedpine og komplekse smertetilstande 
 • Specialekurser/masterclass kurser har fokus på forskellige specialerelaterede emner 
    

Tidsramme for gennemførelse af uddannelsen (opdatering - maj 2019)

 • Grunduddannelsen skal gennemføres inden for max 3 år 
 • Kurser taget for mere end 3 år siden tæller ikke med i de kurser som udgør grunduddannelsen
 • Tidligere kurser taget i DSAF regi kan indgå i MedAc-uddannelsen, hvis man har grunduddannelsen

Eksamen (opdatering - maj 2019)

 • Teoretisk prøve (multiple choice), hvor der er fokus på patientsikkerhed og retningslinjer
 • Praktisk akupunkturbehandling af op til 10 akupunkturpunkter, som udvælges af eksaminator
 • Der skal fremvises/dokumenteres 10 journaliserede patientforløb

Eksamen kan tages på to måder (opdatering - maj 2019)

 • Der afholdes eksamen ifm kursus 3
 • Dem som ikke har taget (eller bestået) eksamen ifm kursus 3 skal tilmelde sig en eksamen
 • Eksamen afholdt særskilt fra kursus 3 vil omfatte et honorar

Eksamen bedømmes bestået eller ikke-bestået ud fra en samlet vurdering. I MedAc-forløbet er der ikke en særskilt eksamen, men praktiske prøver ifm de enkelte kurser som skal bestås.