Akupunkturuddannelsen

Beskrivelse af akupunkturuddannelsen

Grunduddannelse - 150 timer (6 ECTS)

Indhold

 • 9 dage (3x3 dage)  
 • Superviseret individuel færdighedspraktik 
 • 10 journaliserede patientforløb
 • Eksamen
 • Samlet omfang på 150 timer

Formål

At deltagerne opnår færdigheder, så akupunktur på fagetisk og kompetent vis kan anvendes i forbindelse med diagnoser og smertetilstande relateret til det fysioterapeutiske autorisationsområde. Kursisten må efter dette forløb kun behandle punkter, som der er modtaget undervisning i. Kursusrækken skal tages i kronologisk rækkefølge. Praktiske prøver (nålebehandling) på de enkelte kurser skal bestås før kursusrækken kan fortsættes.

MedAc-uddannelse - 100 timer (4 ECTS)

Indhold

 • 100 timer som opnås via deltagelse på specialedage, masterclass eller repetitionskurser
 • Superviseret individuel færdighedspraktik

Formål

Igennem MedAc-forløbet, som er 100 timer udover grunduddannelsen, sigtes der mod et avanceret kompetenceniveau. Implicit sker der en taksonomisk progression, så akupunktur anvendes på rutineret og kompetent vis i forbindelse med komplekse problemstillinger. MedAc-uddannelsen fordrer gennemført grunduddannelse. 
 

Kvalitetssikring

Uddannelsen følger nationale og internationale retningslinjer, så kvalitetssikringen løbende vartages

 Følgende er i fokus:

 • Ajourføring af faglig viden
 • Patientsikkerhed 
 • Praktiske færdigheder  
 • Journalføring
 • Kvalitetsledelse 

Læringsmål for grundudannelse og MedAc-forløbet

 Deltagerne vil erhverve viden om: 

 • Akupunkturteori 
 • Klinisk smertevidenskab
 • Diagnostik og differentialdiagnostik
 • Indikationer og kontraindikationer
 • Den biopsykosociale interaktionsmodel
 • Behandlingsstrategier
 • Patientundervisning, patientinddragelse og fælles beslutningstagning
 • Etik og klinisk ræsonnering
 • Hygiejneregler, patientsikkerhed samt forebyggelse, erkendelse og håndtering af skader
 • Konventionelle, komplementære og alternative behandlingsformer 
 • Nåleteknik, punktlære og dry-needling
 • Elektrisk nålestimulation
 • Farmakologisk smertebehandling
 • Rationel klinik - evidensbaseret praksis
 • Kliniske screenings- og målemetoder


Færdigheder og kompetencer

 • Kan analysere og planlægge rehabiliterings- og behandlingsstrategier for patienter med smerter og funktionstab 
 • Kan vurdere om akupunkturbehandling er relevant for den enkelte patient
 • Kan på sikker og kompetent vis udføre behandling med akupunkturnåle
 • Kan anvende kliniske måleredskaber

Organisering og form

 • Undervisningen bygger på tydelige læringsmål og kontinuerlig feedback til kursisterne
 • Læringsprogressionen tager udgangspunkt i taksonomiske principper, hvor der arbejdes fra et
  grundliggende niveau til et avanceret niveau
 • I læringsprocesserne er der fokus på både teoretisk forståelse og praktiske færdigheder 
 • Jævnfør ovenstående må fysioterapeuten kun anvende/behandle i punkter og anatomiske regioner, som der er undervist på de pågældende kurser
 • Kursisten skal være villig til at blive behandlet med nåle, som er en væsentlig del af de praktiske øvelser i forbindelse med uddannelsen
 • Kursisten skal følge hygiejne- og sikkerhedsregler (en betingelse deltagelse)
 • Er der omstændigheder (graviditet, sygdom etc.), der har indflydelse på graden af deltagelse, skal der informeres om dette ved kursustilmelding
 • Deltagelse forudsætter, at kursisten bruger tid på litteraturforberedelse, journalføring og patientbehandlinger
 • Opnåelse af kursusbeviser er betinget af tilstedeværelse og aktiv deltagelse på alle undervisningsdage. NB  - max 8 timers samlet fravær på grunduddannelsen    
 • Undervisningen varetages af godkendte kliniske specialister 

Fokusomåde for de enkelte kurser

 • Kursus 1 har fokus på diagnoser og smerter relateret til ekstremiteterne
 • Kursus 2 har fokus på diagnoser og smerter relateret til nakke, ryg og bækken
 • Kursus 3 har fokus på hovedpine og komplekse smertetilstande 
 • Specialekurser/masterclass har fokus på forskellige specialerelaterede emner 
    

Tidsramme for gennemførelse af uddannelsen

 • Grunduddannelsen skal gennemføres inden for max 3 år 
 • Kurser taget for mere end 3 år siden tæller ikke med i de kurser som udgør grunduddannelsen
 • Kurser taget inden for 5 år kan dog indgå i MedAc-uddannelsen, hvis man har grunduddannelsen

Eksamen og uddannelsesbeviser (gældende fra 1. juni 2018)

 1. Teoretisk prøve (multiple choice), hvor der er fokus på patientsikkerhed og retningslinjer
 2. Praktisk akupunkturbehandling af op til 10 akupunkturpunkter, som udvælges af eksaminator
 3. Der skal fremvises 10 redeligt journaliserede patientforløb

 • Eksamener (ca. 2 timer) vil blive afholdt i Jylland og på Sjælland med passende intervaller
 • De tre prøveelementer (teori, praktik og journaler) bedømmes bestået eller ikke-bestået
 • Eksamen afholdes særskilt fra kurserne og vil omfatte et honorar  
 • Efter bestået grunduddannelse kan der deltages på MedAc-uddannelsen
 • Gennemførelse af grunduddannelsen inden for 3 år er definitivt gældende fra 31. december 2018