Akupunkturuddannelsen

Beskrivelse af akupunkturuddannelsen

Akupunkturuddannelse - 150 timer (6 ECTS)

Indhold

 • 9 dage (3x3 dage)  
 • Superviseret færdighedspraktik 
 • 10 dokumenterede patientforløb
 • Eksamen
 • Samlet omfang på 150 timer

Uddannelsen giver deltageren færdigheder i at anvende akupunktur på etisk, rutineret og kompetent vis. Der er fokus på diagnostik og behandling af hyppigt forekommende smertetilstande og sygdomme. Kurserne 1-3 skal tages i kronologisk rækkefølge.

NB - På akupunkturuddannelsen lærer du at behandle uden risiko for punkterede lunger eller andre skader, da der ikke stikkes lungenært eller tæt på vitale organer. 

MedAc-uddannelse (+4 ECTS)

Indhold

 • 100 konfrontationstimer via deltagelse på specialedage eller repetition af f.eks kursus 2 og 3
 • Akupunkturuddannelsen på 150 timer plus MedAc-forløbet på 100 timer udgør de 250 timer/10 ECTS
 • I det samlede uddannelsesforløb indgår 50 timers individuel supervision

MedAc-uddannelsen sigter mod kontinuerlig og målrettet klinisk kompetenceudvikling. Implicit sker der en progression, så akupunktur på kyndig vis kan anvendes i forbindelse med komplekse kliniske problemstillinger. Deltagelse på MedAc-forløbet kræver at akupunkturuddannelsen på 150 timer er gennemført. 
 

Læringsmål

 Teoretisk viden - kursisten opnår viden om:

 • akupunkturteori med udgangspunkt i medicinsk diagnostik, patologi og fysiologi
 • klinisk smertediagnostik
 • nonfarmakologisk og farmakologisk smertebehandling
 • triage, diagnostik og differentialdiagnostik
 • den biopsykosociale interaktionsmodel
 • indikationer og kontraindikationer for anvendelse af nåleakupunktur
 • rådgivning og patientundervisning
 • etik, klinisk ræsonnering og beslutningstagning
 • hygiejneregler og patientsikkerhed
 • forebyggelse, erkendelse og håndtering af skader i forbindelse med nåleakupunktur
 • ABC - førstehjælpsprincipper
 • akupunktur, dry-needling, punktlære og elektroakupunktur
 • præsentation af alternative behandlingsformer
 • principper for evidensbaseret praksis
 • kliniske screenings- og målemetoder
 • klinisk kvalitetssikring (jvf DDKM for fysioterapipraksis)


Kliniske færdigheder - kursisten kan:

 • forstå og forklare det teoretiske rationale bag medicinsk akupunktur og dry-needling
 • på kritisk vis vurdere om behandling med nåleakupunktur er relevant for den enkelte patient
 • analysere og planlægge behandlingsstrategier for patienter med smerter og funktionstab 
 • på sikker, kompetent og kyndig vis udføre behandling med akupunkturnåle
 • monitorere og kvalitetssikre egen klinisk praksis
 • forebygge, erkende og håndtere skader i forbindelse med akupunktur

Kliniske kompetencer - kursisten kan:

 • kritisk evaluere, diskutere og vurdere anvendelsen af nåleakupunktur i klinisk praksis
 • vurdere og overføre viden fra akupunktur- og smerteforskning samt sundhedsvidenskabelige fag til klinisk praksis
 • individualisere og tilpasse nåleakupunktur til den enkelte patient

 

Organisering og form

 • Læringsprogressionen tager udgangspunkt i progressiv læring - fra det grundliggende niveau til avanceret niveau
 • I læringsprocesserne er der fokus på integration og kombination af teoretisk forståelse og praktiske færdigheder
 • Undervisningen indbefatter principper for kollegial systemisk supervision, hvor der tænkes i helheder, relationer og sammenhænge
 • Kurserne er diaglogbaserede seminarer med teoretiske oplæg, klinisk ræsonnering og praktisk træning
 • Fysioterapeuten må kun behandle punkter/anatomiske regioner, som der er modtaget undervisning i
 • Kursisten skal være villig til at blive behandlet med nåle, som er en væsentlig del af de praktiske øvelser
 • Kursisten skal følge hygiejne- og sikkerhedsregler, hvilket er en betingelse for deltagelse på kurserne
 • Er der omstændigheder (graviditet, sygdom etc.), der har indflydelse på graden af deltagelse, skal der informeres om dette ved kursustilmelding
 • Uddannelsesforløbet forudsætter, at kursisten bruger tid på litteraturforberedelse, journalføring og patientbehandlinger
 • Opnåelse af kursusbeviser er betinget af tilstedeværelse og aktiv deltagelse på alle undervisningsdage.
  NB  - max 8 timers samlet fravær på kurserne 1-3  
 • Deltagelse på specialedage eller repetitionskurser fordrer gennemført gennemført akupunkturuddannelse på 150 timer
 • Undervisningen varetages af godkendte kliniske specialister 

Fokusomåde for de enkelte kurser

 • Kursus 1 har fokus på diagnoser og smerter relateret til ekstremiteterne
 • Kursus 2 har fokus på diagnoser og smerter relateret til columna, bækken og ekstremiteter
 • Kursus 3 har fokus på komplekse smertetilstande og hovedpinesygdomme
 • Specialekurser har fokus på forskellige specialerelaterede emner 
    

Tidsramme for gennemførelse af uddannelsen (ændret - maj 2019)

 • Akupunkturuddannelsen på 150 timer skal gennemføres inden for maks tre år 
 • Kurser taget for mere end tre år siden tæller ikke med i de kurser som skal udgøre uddannelsesforløbet på 150 timer, men disse kurser kan indgå i MedAc-forløbet på de 100 timer

Eksamen (opdatering - maj 2019)

 • Teoretisk prøve (multiple choice), hvor der er fokus på patientsikkerhed og retningslinjer
 • Demonstration af praktisk nåleakupunktur
 • Der skal fremvises/dokumenteres 10 journaliserede patientforløb
 • Fysioterapeuter der har gennemført forløbet på enten 150 eller 250 timer er registreret i behandlernetværket

Eksamen kan tages på to måder (ændret - maj 2019)

 • Der afholdes eksamen i forbindelse med kursus 3
 • Dem som ikke har taget (eller bestået) eksamen ifm kursus 3 skal tilmelde sig en eksamen
 • Eksamen afholdt særskilt fra kursus 3 vil omfatte et honorar
 • Eksamen bedømmes bestået eller ikke-bestået ud fra en samlet vurdering
 • I MedAc-forløbet er der ikke eksamen, men praktiske prøver som skal bestås

Uddannelsesbevis ifm kursus 3 (uddannelsen på 150 timer)

 • Efter K3 skal du sende en email til Bjarne@rittigfysio.dk med nedenstående oplysninger, så får du tilsendt et uddannelsesbevis
 • Navn, klinik/arbejdsadresse, by, postnummer, region og autorisationsID.


Ovenståend
e tekst er opdateret den 9. oktober 2022